Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Oct 12, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών του έργου «Επικαιροποίηση της Πρώτης  Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Έργο: «Επικαιροποίηση της Πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»

Προϋπολογισμός: Έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), πλέον
ΦΠΑ

Λήξη υποβολής προσφοράς: 20-10-2020 και ώρα 15.00

Τόπος υποβολής προσφοράς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη

Δείτε την προσκληση ΕΔΩ.

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top