Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Jun 29, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασία «Interreg VΙ-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2021- 2027».

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ αποφασίζει την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασία «Interreg VΙ-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2021-2027», όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με επιλογή από τον εγκεκριμένο Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.3 του Ν.4412/2016 και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση του έργου.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €), κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα–Βουλγαρία» 2014-2020.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη,  το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.


 

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top