ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Dec 20, 2018

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (AN.ΡΟ.Α.Ε.), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων:

- “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory”, με ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES” και

- “Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, με ακρωνύμιο "THE HEALTHY MUNICIPALITY"

του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE - BULGARIA 2014-2020", στα οποία συμμετέχει ως εταίρος, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις για Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 
Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top