Project "Flood Protection": Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Jun 25, 2020

Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο:  “Αξιολόγηση της απόδοσης και  της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προϋπολογισμού 350.000,00 με ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΤΤ 1710

Προϋπολογισμός: 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (282.258,06 €, άνευ Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»  με Κωδικό ΣΑΕΠ 2017ΕΠ20860019.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Αξιολόγηση της απόδοσης και  της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα ” με ακρωνύμιο “ Flood Protection”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας I NTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Το έργο θα υλοποιηθεί για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα, με έμφαση στις θέσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερη πλημμυρική επικινδυνότητα. Τα επιμέρους πακέτα εργασίας, βάσει του τεχνικού δελτίου του έργου, είναι τα ακόλουθα:    
Παραδοτέο 3.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΔΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
Υποπαραδοτέο 1: Έκθεση αναφοράς μηχανισμού βάσης (base line report)  χωρικής και χρονικής αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα.
Υποπαραδοτέο 2: Σχέδιο δράσης (Αction Plan) αντιπλημμυρικής προστασίας
Υποπαραδοτέο 3: Πιλοτική εφαρμογή-διαλειτουργικότητα της παρέμβασης κινητών αρθρωτών φραγμάτων.
Γλώσσα:  Ελληνική

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει όλα τα παραδοτέα στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τις εκθέσεις αναφοράς να περιλαμβάνουν εκτεταμένη αγγλική περίληψη, σε τρία (3) αντίγραφα.

Κωδικοί CPV: 90711100-5 Αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα και  συμπληρωματικός CPV 90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους.

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52

Διάρκεια του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου “Flood Protection ”.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό 5.645,16 ευρώ (πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Με Α/Α 92824.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016  (όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει). Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, ισόγειο.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας www.rdfcm.gr     

Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., Βασιλίσσης Όλγας 198, τηλ. 2310.403.008 για διαδικαστικά θέματα και για τεχνικά θέματα. Ερωτήματα για την διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Πληροφορίες ΕΔΩ.


  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top