• COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!
 • COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  WE COOPERATE! WE ACT JOINTLY AND WE ALL WIN!
 • COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  JOINT ACTIONS, 130 MILLION EUROS FROM 2014-2020!
EL

Πρόγραμμα Συνεργασίας

Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτο-νικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πιο πέρα από την γη και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε και να συνεχίσει με τους δρόμους και μετά με τον πολιτισμό, το φαγητό και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη. Η ανάγκη για κοινές δράσεις γίνεται σταδιακά η συνήθεια παρά η εξαίρεση.

Επικεντρωνόμαστε στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία γύρω από το κοινό μας σύνορο.

Όλες οι δράσεις μας γίνονται στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του Σμόλυαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο.

Εργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας,του περιβάλλοντος, του πολιτισμού,των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

Γι αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και την Βουλγαρία παρέχουν 130.000.000 Ευρώ, από το 2014 μέχρι το 2020!

Βελτιώνουμε τη συνεργασία σε θέματακοινού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχήςμε ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο απώτερός σκοπός μας είναι μια καλύτερη καθημερινή ζωή.

Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε!

Priority Axes
Million Euros
Eligible Areas
Past Projects
BG

Програма за сътрудничество

INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век,  благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.
 
Главната идея на INTERREG се ба-зира на факта, че  съседните държави заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.
 
Ако погледнем земята и реките, които си поделяме и продължим по пътищата, след това се обърнем към културата, храната и традициите, ще видим, че това, което се случва от едната страна на границата, се отразява и а другата. Необходимостта от съвместни дейности постепенно се превръща в нещо обичайно, а не в изключение.

Съсредоточаваме се върху Северна Гърция и Южна България, около общата ни граница. Всичките ни дейности се осъществяват в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.
 
Работим с  публични и  други институции от двете страни на границата, които могат да бъдат полезни и повлияят положително на голям брой жители чрез финансиране на широк спектър от дейности по конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, здравеопазване и социални въпроси.
 
За горното, Европейският съюз, Гърция и България предоставят 130.000.000 евро за периода от 2014 до 2020 година!
 
Подобряваме сътрудничеството по теми от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха поефикасно и по-ефективно Нашата крайна цел епостигането на по-добър живот.
 
Сътрудничим си! Действаме заедно и всички печелим.

WE COOPERATE! WE ACT JOINTLY AND WE ALL WIN!
ΕΝ

Cooperation Programme

Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

Greece and Bulgaria, two neighboring countries with a rich past, since the end of the 1990s have entered an era of closer co-operation, due to the INTERREG Programme “Greece-Bulgaria”.

The main idea behind “INTERREG” is that countries have issues which can be better solved if they work together with their neighbors than if each one remains confined within its borders. So for this reason, in our Programme we promote activities that bring our people closer.

One needs to look no further than the land and the rivers we share and move on to roads and then to culture, food and traditions. In every case what happens on the one side of the border affects the other side as well. The need for joint actions is gradually becoming the normal than the exception.

We focus in Northern Greece and in Southern Bulgaria around our common border.

All of our actions take place in the area of Evros, Kavala, Xanthi, Rodopi, Drama, Thessaloniki, Serres and in Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali, Haskovo.

We work with public and other institutions on both sides of the border that can benefit and positively influence the widest possible numbers of inhabitants, funding a very diverse range of activities that fall in the sectors of competitiveness, environment, culture, transportation, health and social issues

For this reason, the European Union together with Greece and Bulgaria are providing 130.000.000 Euros from 2014 up to 2020!

We improve co-operation on issues of common interest and deal with the challenges of the modern era in a more efficient and effective way. Our ultimate aim is a better everyday life.

We cooperate! We act jointly and we all win!

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top